Algemene Voorwaarden Dienstverlening Boerenfluitjes

1. Algemeen

Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:
1.1 Opdrachtnemer: de organisatie Boerenfluitjes
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Boerenfluitjes
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Beheeromgeving: de beheeromgeving die ten behoeve van Opdrachtgever beschikbaar is op het besloten gedeelte van de website.
1.4 Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de Beheeromgeving.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boerenfluitjes en Opdrachtgever, op grond waarvan Boerenfluitjes Dienstverlening. Boerenfluitjes levert aan Opdrachtgever.
1.6 Boerenfluitjes: Boerenfluitjes, gevestigd te Naaldwijk aan de Lisdodde 7.
1.7 User Generated Content: alle content die afkomstig is van bezoekers van de website, waaronder waarderingen en eventuele overige content van bezoekers (inclusief postings en reacties op de weblog).
1.8 Waarderingen van bezoekers zoals gepubliceerd op de website
1.9 Website: de website Boerenfluitjes zoals bereikbaar onder de URL https://Boerenfluitjes.nl.
1.10 Dienstverlening Boerenfluitjes: de producten en diensten zoals omschreven in de Overeenkomst. 1.11 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en de Dienstverlening Boerenfluitjes die door Boerenfluitjes worden geleverd.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Boerenfluitjes een e-mail bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Boerenfluitjes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Boerenfluitjes gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Boerenfluitjes uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1 Boerenfluitjes is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4. Adviezen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Boerenfluitjes welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
5.2 De vergoeding wordt eenmalig, jaarlijks of per kwartaal bij vooruitbetaling in rekening gebracht door middel van toezending van een factuur of incasso.
5.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Boerenfluitjes een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Boerenfluitjes heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
5.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Boerenfluitjes te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Boerenfluitjes in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Boerenfluitjes de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
5.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
5.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
5.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Boerenfluitjes de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
5.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument/ opdrachtgever aan Boerenfluitjes de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
5.9 Indien Boerenfluitjes in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Boerenfluitjes heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
6.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

7. Wijzigingen in de opdracht

7.1 Indien de omvang van de aan Boerenfluitjes verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Boerenfluitjes gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of tijdig is ingeleverd.

8. Reclames, klachten

8.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
8.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Boerenfluitjes gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Boerenfluitjes gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Boerenfluitjes is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Boerenfluitjes toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Boerenfluitjes is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Boerenfluitjes verhindert, heeft Boerenfluitjes het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Boerenfluitjes opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Boerenfluitjes bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Boerenfluitjes bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Boerenfluitjes zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
9.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Boerenfluitjes en Opdrachtgever, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, wordt opgezegd door Opdrachtgever of Boerenfluitjes, wordt deze automatisch verlengd met een periode van één (1) jaar
9.8 Een Overeenkomst of een verlenging daarvan, kan door de Opdrachtgever enkel per email worden opgezegd tegen de einddatum van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

10. (PERSOONS)GEGEVENS EN COOKIES

10.1 De (persoons)gegevens die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Boerenfluitjes verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Boerenfluitjes. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie en kunnen daarnaast worden gebruikt voor de toezending van informatie over producten en diensten van Boerenfluitjes.
10.2 Indien Opdrachtgever er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van Boerenfluitjes te ontvangen, kan Opdrachtgever dat laten weten door een e-mail te sturen naar ester@boerenfluitjes.nl.
10.3 In de Beheeromgeving wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Opdrachtgever kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Beheeromgeving geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Opdrachtgever geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Beheeromgeving of dat Opdrachtgever geen toegang heeft tot onderdelen van de Beheeromgeving.
10.4 Boerenfluitjes behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Opdrachtgever binnen de Beheeromgeving vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de Inloggegevens van Opdrachtgever misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de (producten en diensten die toegankelijk zijn via de) Beheeromgeving.

11. (INTELLECTUELE) EIGENDOM EN USER GENERATED CONTENT

11.1 Alle bestaande en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Dienstverlening Boerenfluitjes, de website, User Generated Content en de informatie die aan Boerenfluitjes wordt verstrekt, berusten bij Boerenfluitjes, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
11.2 Opdrachtgever mag de verstrekte User Generated Content slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Boerenfluitjes is overeengekomen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie die aan Boerenfluitjes is verstrekt, zoals buttons en User Generated Content, zonder schriftelijke toestemming van Boerenfluitjes openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
11.3 Boerenfluitjes behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Boerenfluitjes voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID BEHEEROMGEVING

12.1 Om toegang te krijgen tot de Beheeromgeving is het noodzakelijk om inloggegevens in te voeren. Deze inloggegevens worden tijdig door Boerenfluitjes aan de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever ontvangt één set inloggegevens.
12.2 Indien Boerenfluitjes constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de inloggegevens, heeft Boerenfluitjes het recht de bewuste inloggegevens onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Boerenfluitjes hierdoor lijdt op Opdrachtgever te verhalen, zonder dat Boerenfluitjes aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Opdrachtgever.
12.3 De Beheeromgeving is in beginsel 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Boerenfluitjes garandeert echter uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Beheeromgeving.
12.4 Een storing in de Beheeromgeving zal, voor zover in de macht van Boerenfluitjes, binnen redelijke termijn worden opgeheven.

13. VERMELDING OP BOERENFLUITJES

13.1 Opdrachtgever zal zich inspannen om de informatie over zijn organisatie en diensten correct en up-to-date te houden.
13.2 Boerenfluitjes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze informatie en voor verdere informatie die door Boerenfluitjes op de website wordt geplaatst en Opdrachtgever vrijwaart Boerenfluitjes voor aanspraken van derden terzake.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Boerenfluitjes is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever door het gebruik van de Boerenfluitjes’ Dienstverlening lijdt als gevolg van tekortkomingen van Boerenfluitjes bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het team van Boerenfluitjes.
14.2 Boerenfluitjes besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die aan Opdrachtgever wordt verstrekt, buttons en User Generated Content daaronder
begrepen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Boerenfluitjes geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. Boerenfluitjes accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie, buttons en User Generated Content daaronder begrepen.
14.3 Mocht Boerenfluitjes desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Opdrachtgever is gefactureerd en door Opdrachtgever aan Boerenfluitjes is betaald voor de levering van Dienstverlening Boerenfluitjes in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
14.4 De aansprakelijkheid van Boerenfluitjes van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Boerenfluitjes uitkeert in het betreffende geval.
14.5 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtgever welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.